پاک‌نیا، وکیل دادگستری، از تایید حکم سعید روستایی و جواد نوروزبیگی در ارتباط با ساخت فیلم «برادران لیلا»، در دادگاه تجدیدنظر خبر داده!! در حالی که گفته حضور در دوره آموزشی و عدم معاشرت با هنرمندان از حکم حذف شده! در واقع یعنی حکم نقض شده و بخشی از آن رد و بخش دیگر تائید شده است! در حکم اولیه، این دو نفر به اتهام ساخت فیلم ضد فرهنگی «برادران لیلا» و پخش آن در جشنواره فیلم کن به حبس محکوم شدند که «یک بیستم آن قابل اجراست و مابقی به مدت پنج سال تعلیق شده است.»

پاک‌نیا گفته درخواست اعاده نیز در دیوان عالی کشور خواهد شد.