پاسخ جبلی به شایعات: مراحل تولید مجموعه «سلمان فارسی» با قدرت ادامه دارد، چند روزیست شایعات پیرامون توقف سریال سلمان فارسی در فضای رسانه‌ها پیچیده بود تا اینکه عوامل مجموعه و رئیس رسانه ملی شایعات را رد کردند. جبلی: تولید مجموعه پرافتخار سلمان فارسی به رهبری استاد بزرگوار داوود میرباقری درسخت‌ترین مراحل تولید با قدرت ادامه دارد.