این را بچه‌های موکب گروه جهادی ابناءالرضا ع نقل می‌کنند؛ که ایشان را دعوت کردند و چند ساعتی آمدند برای خادمی. نکته‌ای که توجه بچه‌های موکب را جلب کرده بود، شخصیت مردمی و خستگی‌ناپذیر او برای ارتباط و حال و احوال با زوار و رد نکردن درخواست عکس گرفتن با ایشان بود.

بیش باد...