مهدیار/ در جواب به سکانس چرکِ سیلیِ لیلا بر صورت پدر در فیلم «برادران لیلا»ی سعید روستایی، علیرضا خرسند فیلمی به نام «چادر سپید» ساخته و هدفش را

- حمایت از نجابت زنان ایرانی

در واکنش به سیلیِ لیلا عنوان کرده‌است.

بیش باد...