کلا صفحه شهره سلطانی یه در میون از سگ و عشق به سگ و روز سگ و ایناست، انگار قرارداد بسته بسکه تابلو گیر داده به این حیوان بیچاره! پلنگ و لاک پشت و شیر و آهو و گوسفند و مرغ و... حیوان نیستن؟!