این فیلم در چین به عنوان یکی از بزرگترین مشتری‌ها، با اقبال خوبی مواجه نشده و همچنین در پاکستان نیز توقیف شده است. 

نمایش باربی در ایالت پرجمعیت پنجاب به دلیل "محتوای اعتراض‌آمیز" به تعویق افتاد و مقامات اعلام کردند این فیلم بازبینی خواهد شد و نیاز به مجوز از هیات‌های استانی برای سانسور صحنه‌هایی است که ناقض ارزش‌های اجتماعی، فرهنگی و مذهبی کشور است.