3⃣ سومین روز جشنواره سی و هشتم نیز با سه فیلم به اتمام رسید.
🔸 فیلم "روز صفر" از سعید ملکان روایتی از ماجرای دستگیری عبدالمالک ریگی را به نمایش گذاشت. فیلمی با نقص هایی در  درون مایه فیلمنامه و با جاذبه های اکشن هالیوودی.
شخصیت پردازی نادرست مامور ایرانی و شخص ریگی از ضعف های مشهود فیلم است، همچنین نوع عملکرد مامور ایرانی در سیستم اطلاعاتی، تنها با در نظر داشتن اقتضای زمانی ساخت فیلم تفسیر پذیر است. با این وجود این فیلم به عنوان اولین اثر سینمایی امنیتی، میتواند آغازی باشد بر پایان وضعیت سینمای کنونی.
🔹 "ابر بارانش گرفته" روابط ماورایی یک پرستار فرشته گونه با بیمارانش است. او در مرگ بیماران اختیار دارد اما در حیات بخشیدن به آنان ناتوان است.
درواقع طرح وجود نیروهای ماورایی برای افرادی با صفات خاص انسانی و نه لزوما الهی، در دنیای کنونی ست. به عبارتی ارائه نسخه تقلبی بر باورهایی که مبنای آن ادیان الهی ست.
🔹 "آبادان ۱۱۶۰" وقایع روزهای ابتدایی جنگ و سقوط خرمشهر و مقاومت مردم آبادان را از ایستگاه رادیویی رادیو نفت روایت می کند.