ایران؛ دغدغه اساسی مدیران جشنواره کن
جشنواره فیلم کن در حال برگزاریست و آنگونه که پیداست ایران یکی از موضوعات مهم این رویداد و مسئولان آن است.
ایران قوی و مردم قهرمانش آنقدر خوش درخشیدند و دشمن را آشفته کرده‌اند که مدیر هنری جشنواره در کنار تعدادی از مخالفین بایستد و عکس یادگاری بگیرد! همین قدر بیکار و بی‌ارزش!