انتقاد کاربران ویراستی از سکوت خبری سلبریتی‌هایی که برای تروریست‌ها هشتگ‌زنی راه انداختند اما برای شهادت مظلومانه چند نفر از  هموطنان جان‌برکف بیگناه سکوت اختیار کردند!