اگر برای نمونه؛ چند نفر از سلبریتی‌ها در ازای انتشار مطالبی ناصحیح و ضد امنیت ملی و روانی برای مدتی از فعالیت در فضای مجازی منع شده بودند و یا رسانه‌هایشان از دسترسشان خارج شده بود، بازهم بی‌محابا عمل می‌کردند؟
این افراد نیاز دارند که با فراغت بیشتری (بدون دسترسی به صفحات و شبکه‌های اجتماعیشان) به مطالعات اجباری (مثلا در باب قصاص و اعدام) بپردازند!