شقایق دهقان از افراد فعال در ماجراهای اخیر ایران بود.
در چند ماه گذشته او یک بار عکس بی‌حجاب خود را منتشر کرد و دیری نپایید که تصاویر با پوشش از وی در یک مجموعه نمایش خانگی منتشر شد.
آیا با وجود قانون‌شکنی این افراد میتوان انتظار داشت جوان و نوجوانی که تحت تاثیر این قبیل سلبریتی ها هستند قانون‌مدار باشند؟؟؟