احیا سبک زندگی قبل از انقلاب

ابهام در تصویر نظام ستمشاهی و مبارزات قبل از انقلاب

ایهام در تصویر جایگاه و نقش خانواده در جامعه ایرانی

یکی از روشهایی که برای دور زدن مدیران در چند سال گذشته استفاده می‌شود؛ روایت داستان در زمان قبل از انقلاب برای گذر از الزامات و محدودیت‌های احتمالی روایت قصه در زمان حال است!!!