اگر مثل ما وقت دیدن برنامه محفل رو ندارید پیشنهاد میشه این قسمت از برنامه رو ببینید. 

مهمان برنامه دکتر سهیل اسعد هستن و در این زمان کوتاه، نحوه مسلمان شدن و آشنایی با قرآن و آمدن به ایران و فعالیت‌های تبلیغی شون در خارج از کشور رو میگن...

خداوند برای پیشبرد دین منتظر امثال بنده نمی‌مونه و با این واسطه‌ها کارش رو پیش می‌بره...

از دقیقه ۳۸ این پیوند

https://telewebion.com/episode/0x62b6c80