در پی خبر خسته نباشی حمید فرخ نژاد خواستم بگم به این وطن فروش که:

تو خودت روی همه داعش رو سفید کردی وطن فروش! تو خودت یک پا داعشی هستی!!