مراسم تحویل دادن مریم رجوی از سوی شوهرش به مسعود رجوی! به عنوان هدیه سازمانی!!