در حال تلاشند فوت مرحوم جعفر‌ی‌راد را هم برای نظام فاکتور کنند!

رسانه‌های ضد انقلاب با روایتی یک سویه و غیرعقلانی با استناد به دستگیری این مستندساز در اغتشاشات سعی می‌کنند فوت او را به شکنجه و...ارتباط دهند. به نقل از رئیس دادگستری البرز، محسن جعفری‌راد در ۴ آبان در کرج بدلیل حضور در اغتشاشات دستگیر و در ۱۴ آبان آزاد شده؛ یعنی حدودا دوماه قبل....

او در کمال صحت در جشنواره شانزدهم حقیقت که آذر ماه سال جاری؛ یعنی کمتر از یک ماه گذشته برگزار شد، شرکت داشت و به نقل از شاهدان عینی صحبت از اثرگذاری‌اش در رای داوران کرده بود...

این فرد در جشنواره سینما حقیقت سال ۹۸، با مستند «رنج زیر پوست» که روایتی از زندگی شخصی اوست مورد انتقاد و حتی تشویق قرار گرفت. مستندی که به دلیل نفرت او از پدرش، چهره زشتی از  آن مرحوم را به تصویر کشید و خبر از زندگی ناموفق این مستندساز و رنج‌های او داد.

بدون قضاوت در مورد علت خودکشی  ایشان، ارتباط دهندگان این عمل قبیح به دستگیری وی، یا نمی‌فهمند و یا خود را به نفهمیدن زدند و یا مانند جریان ضدانقلاب دلشان به حال وی نسوخته و دنبال سوءاستفاده از جسد او هستند...