فرهادی حتی خواهان آزادی جعفر پناهی و محمد رسول اف هم شده!!