از اتفاقات جالب مراسم اختتامیه این بود که، محسن اسلام‌زاده، مسعود زارعیان، محسن آقایی، مهدیه‌سادات محورجعفری و...‌ با یک یا دو کودک خود به روی سکو رفتند.