حرف حق این بازیگر طنز، امیرعلی عبدلی درباره فراخوان اعتصابات این روزها