مجری ورزشی تلویزیون که امروز نوشتی بارها در خود گریستی و خداحافظی کردی...

این رو هم مینوشتی که یک سال پیش درخواست بازخرید دادی و ۳ماهه موافقت شده تا بری دنبال تهیه کنندگی...

یه برنامه بهت ندادن، گفتی در این وضعیت کشور بهترین شرایطه که فاکتور کنم علیه کشورم!/ بیانی