کیان کودک شهید ایذه، همان معروف‌های بیصرفه تکراری را دوباره به میدان آه و ناله و قربان صدقه و... آورد!

همان‌هایی که عملکردشان اجازه قبول انسان‌دوستی‌های دروغین را به کسی نمیدهد!!

همان‌هایی که در برابر جبهه کثیر هنرمندان اصیل، بی‌‌ارزش‌اند! همان‌هایی که نشسته‌اند و چشم و گوش و زبانشان را به رسانه دشمن سپرده‌اند که چه می‌گوید و نظرش چیست!

کیان و آرشام و آرتین کودکان معصوم و بی‌گناهی هستند که قیمت خونشان برای این افراد فرق دارد و این عملکرد خودشان است که داد می‌زنند انسان و انسانیت اهمیتی ندارد!  منابع رسانه‌‌ایشان اینبار با بیانیه داعش خلع سلاح نشدند و بر طبل شک و تردید نکوفتند، آنها می‌گویند کار خودشان است و این بازوها نیز برای همین، «رنگین کمانی» به میدان آمدند.