از آکادمی ممنونم بعداز اینکه همه گزینه‌های خوب گفتند نه دعوتم کرد جیمی کیمل به عنوان مجری اسکار ۲۰۲۳ انتخاب شد. کیمل ۵۴ ساله در پاسخ به این دعوت گفت:«دعوت برای مجری گری اسکار برای بار سوم یا یک افتخار خیلی بزرگ برای من یا یک تله است! در هر صورت من از آکادمی بسیار ممنونم که از من، بعد از اینکه همه گزینه‌های خوب گفتند نه، دعوت کرد!» اشاره کیمل احتمالا به شایعه رد پیشنهاد اجرای اسکار توسط کریس راک است.