طرح جالبی از واکنش‌های متفاوت تعدادی از چهره‌های هنری و رسانه‌ای آمریکا و اروپا درباره حوادث اخیر کشور.