محمد معتمدی پستی منتشر کرده تا به شایعات این روزها پیرامون انتخاب شدنش بعنوان خواننده تیم ملی پاسخ دهد. او از کم لطفی‌هایی حرف زده و در پاسخ به هجمه کنندگان بابت شایعه انتخابش گفته است: اقرار می‌کنم اینکه خواندن برای تیم فوتبال کشورم جرم باشد، مرحله جدیدی از فرایند تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران است که تا امروز قفل بود!.