آرتین! خوش‌آمدی! ما چشم‌انتظار بودیم بهتر شده‌ست دستت؟ ما بی‌قرار بودیم

یادت می‌آید آرتین؟ در آن حرم در آن شب مثل ستاره‌های دنباله‌دار بودیم

آن شب قطاری از نور سوی بهشت می‌رفت ما را تو خوب دیدی، در آن قطار بودیم

آرتین! بگو به خواهر، در جشن ازدواجش پای قرار هستیم، پای قرار بودیم

آرشام، در بهشت است اما هنوز با تو همبازی‌است و همراه، ما ماندگار بودیم 

ما را خدا صدا کرد رفتیم سمت دریا ما رود رود رفتیم ما آبشار بودیم 

بر روی تخت وقتی از ما سؤال کردند دیدیم بغض کردی، ما آن‌ کنار بودیم 

آرتین! ببین برایت باران شده‌ست ایران ما نیز گریه‌های بی‌اختیار بودیم 

آرتین! گلم! از امشب تو مرد خانه هستی محکم بمان عزیزم! ما استوار بودیم 

آرتین! برای ایران، سردار دیگری باش ما عاشقانه یک‌عمر با این دیار بودیم 

بهتر شده‌ست دستت؟ بهتر شده ست حالت؟ آرتین خوش‌آمدی، ماچشم انتظار بودیم