حامد بهداد پس از گذشت چند روز از شهادت رئیس جمهور و همراهانشان و پس از دیدن حماسه مردم در بزرگداشت شهدا، تنها توانسته تصویری از سه شهید گروه پرواز را منتشر کند!