دارنده‌ی اصل و نسب حتی در دشمنی هم بزرگوار است...، کنایه پدرام کریمی؛ نویسنده و مجری تلویزیون به شادی برخی کفتارصفتان.

و هذا یوم فرحت به آل زیاد و آل مروان... تاریخ همان است حسینی و یزیدی، استوری کنایه‌آمیز و دقیق مرتضی شعبانی خطاب به اهالی جریان باطل امروزی..

دل‌ها اینگونه دست خداوند است...، نفیسه روشن: با اینکه دوستتون نداشتم چون بدترین روزای زندگیم و بیکاری و گرونی رو در دوران روحانی و شما گذروندم اما برای شهادت شما عمیقاً متاسفم ... مسیرتون پرنور

پدرام کریمی: باید از ذات وحشتناک این افراد ترسید!