متاسفم برای همه کسانی که موجب شدن این جعلق به خودش اجازه بده که هر غلطی که دلش می‌خواد بکنه فکر می‌کنم اگر کمی هوش داشته باشیم وقتی با چنین آدمی برخورد می‌کنیم نفهمیم که با خودش چند چنده، متاسفانه برای بعضی از چهره‌هایی که حکم صادر می‌کنند و عنوان می‌کنند که بخشی از کار ما همین تبلیغه باشه اصلا شما درست میگید

آخه با کی؟ کورش کمپانی؟