پوستر

هنرمند: محمد صابر شیخ رضایی

نام اثر: به چشم نیمه بازت تاردیدی در کف مطرب
ولیکن دشمن است ای دوست دردستش تفنگ است این

منبع: کانال برای ایران در ایتا | https://eitaa.com/foriran1401