مهران رجبی مجری برنامه خودمانی، به یک دختر چادری بخاطر حجاب اصیلش هدیه داد. این نوع برخورد و ستودن پوشش چادر در برنامه‌های تلویزیونی و هجمه‌های فراوانی که متاسفانه بعد از این واکنش‌ها برای ایشان بوجود خواهد آمد، یک حرکت قابل ستایش است.