این افراد در این مدت یکساله ظهور و بروز زیادی داشتند! تبریک به تیلور مشخص است، اما اعتراض به حمایت از رونالدو از جای دیگری آب میخورد متاسفانه! اعتراض دارند به اینکه چرا رونالدو آمد به ایران، انقلاب متوهم ما را به حاشیه برد! حالا کدام انقلاب و کدام حاشیه! خودشان می‌دانند!!