از رودررو بودنشان رنجیدی؟ یا از اینکه از دنیا چه می‌خواستند که ترجیح دادند بی‌وطن باشند؟ یا از اینکه با پوشش اینگونه هم نتوانستند افتخاراتی در خور به دست بیاورند و دلیلی شدند بر اینکه نوع پوشش در کسب افتخارات اهمیتی ندارد؟

یا ....؟! هرچند که انتخاب بی‌وطنی مخصوص ورزشکاران ایرانی نیست و امری رایج بین ورزشکاران سایر کشورها هست! اما قطعا برای ایرانی جماعت که هویت‌ش وطن‌پرستی و مادر دانستن خاک است، این اقدام سخت‌تر است!