زهرا خندان /وقتی که فقط یک بازیگری، حتی حضور در فیلمی امنیتی با محوریت داستان واقعی هم تأثیری در روند اندیشه و رفتارت نخواهد داشت. یاد گفت‌وگو (دیالوگ) با محمد نقش اول فیلم گاندو افتادم که در جوابت گفت: وقت دنیا رو نگیر.

این اظهاراتَت؛ (هرچند در گذشته) دقیقا مصداق گرفتن وقت دنیاست. هرز دادن استعدادهای انسان است. به باتلاق کشاندن تعقل و تفکر است.