مختاباد: من اینجا ریشه در خاکم

پس از آن‌که روز گذشته برخی اخبار منتشرشده، از مهاجرت عبدالحسین مختاباد، حکایت داشت، وی با انتشار متنی اعلام کرد: آقای ب. ب؛ سال قبل نیز خبری از من نشراندی!؟ در آن ایام برادر عزیزم روان‌شاد سید ابوالحسن، در قید حیات بود، همو که بیش از سی سال در کسوت شریف خبرنگاری بر عهد و سوگندش به قلم استوار ماند و با آن «جامه کس سیه و دلق خود ارزق ننمود…». آن عزیز سفر کرده به من گوشزد کرد که اینان "روزنامه‌نگاران زرد" هستند که با سرک در زندگی این و آن "لقمه نانی به‌کف آرند و به "غفلت" بخورند و ای بسا سر در آخوری.

اینک اما اوست خفته خوابی نه بیداریش در دنبال... تا جوابی سزاوارتر از من بدهد. و اما پاسخ من: من اینجا ریشه در خاکم من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم من اینجا تا نفس باقی‌ست می‌مانم من از اینجا چه می‌خواهم، نمی‌دانم امید روشنایی گرچه در این تیرگی‌ها نیست من اینجا باز در این دشت خشک تشنه... / ایرنا