نسل بهترین راه را از بیراهه پیدا کردن.

نسل انتخاب بین خوب و خوبتر!...

نسل تلاش برای رسیدن به مدارج علمی.

نسل سرباز و پاسدار وطن شدن.

نسل ما می‌توانیم.

نسل آرزوی شهادت در دل داشتن.

نسل آهنگران و جام شهادت سرکشیدن.

نسل کتاب‌های خوب.

نسل ازدواج‌های آسان.

نسل دورهمی‌های خانه مادربزرگ.

نسل سنگ صبور بودن.

نسل رفاقت با خدا.

نسلی که اهل دستگیری از یکدیگریم.

نسل جمله‌های امام...

نسل دلتنگی برای رفقای شهیدمان.

دل به وطن دادیم، پایش تا ابد ایستاده‌ایم.

هم سختی چشیده‌ایم و هم سختی‌کشیده‌ها را یاری می‌کنیم

از بیرون تحریم شدیم! از درون شکوفا.

تنها نسلی هستیم که: جوانی‌مان به ثمر رسیده است»