جشنواره ونیز، این اخم، نگاه رو به افق و این سرِ رو به بالا هرگز از تو قهرمان نخواهد ساخت! هرچند تو بازیگری، ژست قهرمان گرفتن و نقش قهرمان بازی کردن را هم بلدی، فقط آن گل سفید کار را خراب کرده.

گل سفیدها به آخر خط رسیده‌اند...