اربعین است و جهان دل به غمت می‌بندد، اشک محراب طواف حرمت می‌بندد...

در اربعین ۱۴۰۲ تعداد قابل توجهی از هنرمندان در پیاده روی اربعین حضور داشتند، یا عرض ارادت خود را به اربعین حسینی با گذاشتن پست و استوری در صفحات مجازی خود ابراز داشتند.