مهدیار/ بله آقای لامعی اگر توقع دیگری از این جماعت داشتید، باید بگوییم که به قول آقای رشیدپور رو دست خوردید!!! هرکس در آتش اعتراضات این ملت دمید، تنها بدنبال سهم‌خواهی و چپاول ملت ایران بود و بس!