به شما توصیه می‌شود زین پس بیشتر دقت کنید! مثل صداوسیما که وقتی کمی بیشتر دقت کرد، نتیجه‌اش این شد که: از مثل شمایی رودست نخورَد!