روایت آزاده آل ایوب از خادمان پزشک و پرستار و... که خالصانه در مسیر پیاده‌روی اربعین خادمی می‌کنند. بدون کوچکترین توقعی و تماماً از سر عشق و محبیت اهل‌بیت.