این دو تصویر وجود خارجی ندارد و تنها شیطنت رسانه‌ای است.

با انتشار آن، تکمیل کننده پازل برنامه‌ریز این‌مدل تبلیغات نباشیم!