کاری نداریم محتوای این فیلم کمدی چیست! خوب است یا بد!

ولی شما نباید افسردگی‌تان که ناشی از سبک زندگی غربی و تفکرات منتج از این تمدن هست را به مردم اصیل ایران تعمیم بدهید! مشکلات مردم زیاد است اما از نوع مشکلات شما نیست! و البته نوع مواجهه‌ی مردم متمدن با سختی هم متفاوت است!