چون در ایران زن هنوز هم مفتخر است به داشتن روح لطیف و همسری و مادری کردنش؛ نه خونخواری و کشتن بچه‌های بی‌گناه و ژست موفقیت گرفتن با آن.

خاک بر سر فرهنگی که در آن از یک "زن" به‌خاطر حضور در عملیات‌های جنایتکارانه آمریکا در افغانستان تجلیل می‌شود... و خاک بر سر تفکری که بخواهد زن نجیب و لطیف ایرانی به چنین موجودی غبطه بخورد.