معصومه عمرانی /نامش را بگذاریم سیاه‌نمایی، افسردگی، پوچی، مهمل‌گویی یا... بهرحال روزگاریست که ظاهراً شماری از سلبریتی‌ها بدان دچار شده‌اند. سلاطین تزریق امید و نشاط در جامعه و همیشه طلبکارانِ همواره مدعی!

بله دنیا و آخرت بجز بدبختی و زجر چیزی نخواهد داشت برای کسی که ابایی ندارد از نثار کردن بدترین توهین‌ها هم به اینور، هم به اونور! ولی آقای مهران بدانید، صاحب این‌چنین تفکری، مرگش خوش به سعادتش ندارد! ناگاه آیه قرآن جلوی چشمم آمد که خوش‌گذران‌تر از تو، قدرتمندتر از تو، مشهورتر از تو در آن دنیا با حسرتی عظیم می‌گوید: مرا به دنیا بازگردان تا جبران کنم؛ اما فرصتی داده نمی‌شود.

کاش زندگی‌ات با همین تفکر و همین بی‌پروایی در توهین کردن‌ تمام نشود.