رضا میرکریمی پروانه ساخت فیلم سینمایی «رئیسعلی» درباره سردار تنگستان؛ رئیسعلی دلواری را گرفته و احتمالا پیش تولید آن را از پاییز آغاز می‌کند. 

دست گذاشتن روی چنین موضوعاتی مهم است و بر آمدن از عهده کار، مهمتر! زیرا باید به ارائه آن به خارج از مرزها فکر کرد.