رئیس سازمان صدا و سیما:

به بهانه جذب مخاطب و جذاب شدن برنامه‌هایمان به هیچ چهره هنجارشکنی باج نمی‌دهیم که بخواهد ارزش‌های ما را زیر سؤال ببرد.

به کسی اجازه نمی‌دهیم با استفاده از همین ظرفیت‌های متأسفانه غیروفادار به هنجارها و عناصر و چهره‌های هنجارشکن از ما باج بگیرد و بخواهد آنها را بیاورد و روی آنتن نشان بدهد.

در حال حاضر هیچ تغییری در دستور کارمان نیست، هر زمان که نیاز باشد مثل همه دستگاه‌ها در سِیر فعالیت‌هایشان احساس می‌کنند تغییر و تحولاتی باشد ما هم این کار را خواهیم کرد.