زیبا کرمعلی در اینستاگرام خود پستی گذاشته است و بابت مهاجرت والدین بدون بچه‌هایشان تذکر داده است!

قبول که پت‌ها احساس دارند، ولی واقعا برخی از این چهره‌ها هم به روانشناس نیاز فوری دارند.