روابط عمومی صداوسیما درباره فیلم منتشر شده منتسب به یکی از کارکنان مجتمع رفاهی زیباکنار صداوسیما در روزهای اخیر گفته است: فیلم پخش شده قدیمی بوده و فرد مذکور در دوران مدیریت سابق عزل شده است.