معصومه عمرانی / جناب آقای مدیر!

وقتی با ادبیاتی که در شان هیچ مخاطبی نیست صحبت کنید نتیجه از دست شما خارج خواهد شد!

وقتی جنابعالی که از مدیران رسانه ملی هستید بدون کوچکترین تحقیقی اظهار نظر می‌کنید و به‌راحتی با پاک کردن مطلب از زیر بار پاسخگویی و مسئولیت شانه خالی می‌کنید، به‌نظر می‌رسد توقع قبول مجازات و عذرخواهی از جانب دیگران بیجاست...