سعید مقیسه؛ رئیس ساترا گفته:

همانطور که از محتوای سالم حمایت می‌کنیم، اجازه نخواهیم داد که مباحث غیر اخلاقی تولید و منتشر شوند.

با این مبنا منتظر ممانعت از پخش برخی از محتواهای غیراخلاقی هستیم که در انواع برنامه‌های نمایش خانگی بدون هیچ مشکلی در حال انتشار هستند!